(028).730.36.336 [email protected]

“ ĐẶT MỤC TIÊU VÀ ĐÁNH GIÁ”

Thiết lập và quản lý tốt mục tiêu công việc sẽ giúp người lao động làm việc hiệu quả và bám sát hơn với mục tiêu chung của công ty, giúp công ty ở mọi quy mô gia tăng hiệu quả kinh doanh. Một mục đích rõ ràng giúp mọi người thành công và đó là điều PeopleTrek hướng tới. Phần mềm giúp cho cấp quản lý và nhân viên thiết lập mục tiêu SMART dễ dàng nhưng khoa học; ghi nhận sự phản hồi hai chiều để hiệu quả ngày một tốt hơn; đồng thời ghi nhận và trình bày mọi thông tin một cách minh bạch.

Thiết lập mục tiêu đơn giản & nhanh chóng

Thiết lập và truyền đạt kỳ vọng cụ thể đối với kết quả mục tiêu

l

Rà soát kết quả và điều chỉnh mục tiêu linh hoạt.

Ghi nhận minh bạch kết quả đánh giá và phản hồi


Thiết lập và phê duyệt mục tiêu đơn giản & nhanh chóng với thư viện được Việt hóa đã tích hợp

  • Thiết lập bộ mục tiêu SMART trong vòng 10 phút, với thư viện tham khảo mục tiêu/KPIs cho 1100 công việc trong 22 ngành phổ biến
  • Liên kết, phân bổ KPI một cách dễ dàng; điều chỉnh mục tiêu được tự động cập nhật cho các cá nhân liên quan

Cập nhật và truyền đạt kỳ vọng cụ thể đối với kết quả mục tiêu

  • Đảm bảo minh bạch và đồng bộ hóa về mục tiêu của cá nhân và tổ chức, giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn và bám sát hơn với mục tiêu chung của công ty nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất và kinh doanh, hiện thực hóa thành công chiến lược

Rà soát kết quả và điều chỉnh mục tiêu linh hoạt.

  • Đánh giá hiệu quả công việc đơn giản trên một màn hình, đảm bảo tính tương tác
  • Trình bày trực quan kết quả và tiến bộ cho nhân viên

Ghi nhận minh bạch kết quả đánh giá và phản hồi hai chiều

  • Tăng cường sự tương tác giữa nhân viên và người quản lý bằng nhắc nhở qua email, thông báo, vv…
  • Thay đổi hành vi người dùng: thường xuyên chủ động phản hồi để phát triển nhân viên nhờ thống kê về việc thiết lập mục tiêu, phản hồi cho nhân viên và tỉ lệ nhân viên cải thiện sau đánh giá…
  • Ghi nhận thành tích và đóng góp 360 độ để cải thiện tính tương tác của người dùng
  • Phản hồi và khen thưởng liên tục, tức thời

2 + 10 =