Dịch vụ từ Peopletrek

Thiết lập mục tiêu

Thiết lập và quản lý tốt mục tiêu công việc sẽ giúp người lao động làm việc hiệu quả hơn và bám sát hơn với mục tiêu chung của công ty, giúp công ty ở mọi quy mô gia tăng hiệu quả sản xuất và kinh doanh.

Đánh giá hiệu quả công việc

Không còn những phiếu đánh giá bằng giấy hoặc bảng tính excel phức tạp. Không còn phải tốn công lưu trữ tài liệu hoặc công thức hóa dữ liệu trên bảng tính. People Trek cho phép đánh giá hiệu quả công việc trực tuyến và dễ dàng lưu trữ qua thời gian.