(028).730.36.336 [email protected]

"ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC"

Hiệu quả công việc của một nhân viên và một tổ chức có tốt hơn mỗi ngày, mỗi năm hay không là nhờ vào việc có được những năng lực phù hợp và liên tục phát triển chúng để cải thiện không ngừng trên những thành tựu đã đạt. Peopletrek giúp cho doanh nghiệp lượng hóa và trực quan hóa các năng lực so với yêu cầu để ra các quyết định quan trọng như tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển, lập kế hoạch kế thừa, đưa ra kế hoạch đào tạo…

n

Tích hợp thư viện năng lực tham khảo phong phú, dễ sử dụng

l

Đặt tiêu chuẩn cho từng vị trí công việc dễ dàng

Thực hiện đánh giá năng lực 360* nhanh chóng

Trình bày trực quan năng lực cá nhân và độ lệch so với tiêu chuẩn

Tạo từ điển năng lực cho công ty qua thư viện năng lực tham khảo phong phú, được tích hợp sẵn

• Xây dựng thư viện năng lực hành vi chuẩn cho toàn tổ chức
• Với hơn 100,000 năng lực cho 1000 vị trí công việc trong hơn 20 ngành
• Xác định các năng lực cần có trong từng bộ phận phòng ban và toàn tổ chức
• Tái sử dụng các dữ liệu đã nhập cho vị trí công việc khác, áp các năng lực đồng loạt cho nhiều vị trí để tiết kiệm thời gian

Đặt tiêu chuẩn cho từng vị trí công việc dễ dàng

  • Có thể tùy chỉnh số năng lực cho mỗi vị trí công việc và số cấp cho mỗi năng lực
  • Xác định mức năng lực cụ thể cho từng vị trí công việc, tham khảo mức của công việc tương tự trong cùng ngành
  • Biểu đồ hóa năng lực chính cho từng vị trí công việc

Tạo và kích hoạt chương trình (tái) đánh giá năng lực 360* nhanh chóng

. Đánh giá phân tích năng lực của nhân viên cho vị trí công việc mục tiêu

. Tái đánh giá để xác định sự tiến bộ và hiệu quả đào tạo

Trình bày trực quan năng lực cá nhân và độ lệch so với tiêu chuẩn

  • Trực quan hóa khoảng lệch trên từng năng lực chính cho từng nhân viên ở vị trí công việc mục tiêu để biết mức độ phù hợp, cần phát triển năng lực gì, từ mức nào…

Lập kế hoạch đào tạo phát triển năng lực  nhân viên

  • Tập hợp kết quả đánh giá hiệu quả công việc cá nhân và nhu cầu đào tạo cụ thể vào một Bản kế hoạch phát triển cá nhân (IDP)
  • IDP linh động, có thể cập nhật bởi người dùng
  • Tập hợp nhu cầu đào tạo phát triển từ nhân viên trong phòng ban, tổ chức
  • So sánh với yêu cầu năng lực tổ chức, phòng ban, xác định mức ưu tiên
  • Lên kế hoạch tiến độ đào tạo, xếp hạng và phân nhóm, tối ưu hóa ngân sách đào tạo

15 + 10 =